قرارداد پروژه فاز 6

قرارداد پروژه فاز6  (مصوب هيئت مديره)