گزارش بازدید مشارکت کنندگان فازهای مختلف از شهرک دانشگاه صنعتی شریف

(گزارشها ها به ترتيب تاریخ بازدید مرتب شده اند)

گزارش بازدید تاريخ
گزارش بازدید مشارکت کنندگان فاز۶ از محل احداث ساختمانها

۱۳۸۷/۷/۲۵

گزارش بازدید مشارکت کنندگان فاز۵ از محل احداث ساختمانها

۱۳۸۷/۷/۱۸