خبرنامه های مربوط به شرکت تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شريف
(
خبرنامه ها به ترتيب تاريخ  صدور مرتب شده اند)

عنوان خبرنامه ها تاريخ صدور
خبرنامه ( شماره 15 ) - دی  ماه   88

۱۳۸۸/۱۱/۷

خبرنامه ( شماره 14 پاييز 88

۱۳۸۸/۱۰/۹

خبرنامه (شماره 13)  خرداد ماه 88

۱۳۸۸/۳/۷

خبرنامه (شماره12)  بهمن ماه 87

۱۳۸۷/۱۲

خبرنامه (شماره 11)  آذر ماه 87  

۱۳۸۷/۱۰/۹

خبرنامه (شماره 10)  آذر ماه 87

۱۳۸۷/۹/۳

خبرنامه  (شماره 9)  آبان ماه 87

۱۳۸۷/۸/۱

خبرنامه  (شماره 8) مهرماه 87

۱۳۸۷/۷/۱۴