آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  نوبت دوم

.
نامه بازرسین به سهامداران محترم فاز 5 و 6

شماره حسابهای تعاونی برای واریز وجوه سهامداران محترم فاز 5 و 6


شرکت تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف تا کنون ۴ پروژه خانه سازی را برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه  به اتمام رسانده و در حال حاضر دو پروژه خانه سا زی  ۵ و ۶ را در دست اقدام دارد. فعالیت ها و امور اجرایی این شرکت تحت مدیریت هیئت مدیره و مدیر عامل انجام می پذیرد. اعضای هیئت مدیره بمدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا انتخاب می گردند و مدیرعامل نیز با رای اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال وظیفه مدیریت امور اجرایی تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره را عهده دار است.

 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف

تلفن: ۶۶۱۶۴۴۶۳  - ۶۶۰۳۵۰۸۱                 دورنگار:  ۶۶۰۳۵۰۸۱ 
پست الکترونیک: maskanATsharif.ir            صفحه وب: http://maskan.sharif.ir