در صورت تمایل  نظرات ، پيشنهادات و انتقادات  خود را ارسال نموده تا رسيدگی گردد.

بدیهی است چون سوالات مطرح شده از طرف شما می تواند سوال دیگران نیز باشد به آنها در اخبار و اطلاعیه های تعاونی پاسخ داده خواهد شد .

 

:  نام و نام خانوادگی

:  آدرس پست الکترونیکی

 : نظرات و پيشنهادات